Podpora zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Beluša

Podpora zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Beluša

Podpora zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Beluša

obec Beluša ǀ okres Púchov ǀ Žilinský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

 

V auguste 2018 obec ukončila proces zefektívnenia nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom.  Na projekt boli schválené finančné prostriedky vo výške takmer 110-tisíc eur. Pomocou zakúpeného zberného vozidla prebieha zber BRKO priamo z domácností a verejných priestranstiev podľa zverejneného harmonogramu na webovom sídle obce. Podporné technologické vybavenie (drvič, bagrovacie zariadenie, zhrňovacia radlica) zefektívňujú výkon prác počas zhodnocovania BRKO. Nákupom veľkokapacitných nádob na BRKO sa zvýšila kapacita existujúceho kompostoviska o 120 t/rok. Objem zozbieraného BRKO z domácností a verejných priestranstiev sa zvýšil o 139,5 t/rok.

Fotogaléria

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
Vytlačiť