Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Ružomberok

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Ružomberok

Mesto Ružomberok ǀ okres Ružomberok ǀ Žilinský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania BRKO prostredníctvom vybudovania zariadenia na zhodnocovanie BRO s vyššou kapacitou, a to osadením technológie aeróbnej fermentácie v 2 kompostovacích kontajneroch v areáli jestvujúcej kompostárne BRO Ružomberok v lokalite Biela Púť na jestvujúcej odvodnenej betónovej ploche. Zároveň boli v rámci projektu obstarané zariadenia a vybavenie na prevádzku kompostárne - drvič bioodpadu, prekopávač kompostu, preosievač, teleskopický manipulátor, čelný nakladač, zberové vozidlo s rotačným lisovaním, zberové nádoby (1 500 ks) ako aj umývačka nádob určených na vývoz BRO zo zberných nádob. Na projekt boli mestu schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 2 milióny eur. Kapacita novej kompostárne je 3 600 t/rok a rovnaké je i predpokladané množstvo zhodnotených biologicky rozložiteľných odpadov za rok. Projekt prispel k napĺňaniu  potrieb  miestnych  obyvateľov v oblasti  odpadového  hospodárstva. Vytvorením rozšírených možností pre obyvateľov na odovzdanie vyprodukovaného BRO sa zníži jeho nezákonné spaľovanie, resp. rozširovanie nelegálnych skládok. Realizácia projektu prispela k zníženiu množstva KO  zneškodňovaných skládkovaním a celkovému  zlepšeniu  kvality  životného  prostredia  v meste a jeho okolí.

Fotogaléria

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
Vytlačiť