Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov - Združenie obcí Havran - Dolný Liptov

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov - Združenie obcí Havran - Dolný Liptov

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov - Združenie obcí Havran - Dolný Liptov

Združenie obcí Havran – Dolný Liptov ǀ okres Ružomberok ǀ Žilinský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v október 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností obyvateľov piatich obcí združenia v okrese Ružomberok (Hubová, Komjatná, Ľubochňa, Stankovany, Švošov). Na projekt boli združeniu schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 167-tisíc eur. Obstarané boli dva druhy kompostérov s objemom 756 l (1 087 ks) a 1 173 l (537 ks).  Obyvateľom obcí bolo vďaka uskutočnenému projektu umožnené vyriešiť problémy spojené s produkciou a nakladaním BRKO v domácnostiach a eliminovať negatívne javy ako je spaľovanie trávy, lístia a konárov obyvateľmi vo vlastných záhradách, alebo ich vynášanie na verejne priestranstvá. Správnym kompostovaním si obyvatelia môžu zabezpečiť ekonomicky efektívny systém odpadového hospodárstva v obciach a zabezpečiť si trvalú udržateľnosť environmentálneho spôsobu nakladania s BRKO. Realizácia aktivity bola zabezpečovaná osobami bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie. Realizácia aktivity bola zabezpečovaná osobami začlenenými do projektu bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie.

Fotogaléria

Vytlačiť