Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Obec Skalité ǀ okres Čadca ǀ Žilinský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v máji 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností obyvateľov obce Skalité. Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 165-tisíc eur. Obstarané boli dva druhy kompostérov s objemom 1 008 l (1 370 ks) a 1 406 l (10 ks).  Obyvateľom obce bolo vďaka uskutočnenému projektu umožnené vyriešiť problémy spojené s produkciou a nakladaním BRKO v domácnostiach a eliminovať negatívne javy ako je spaľovanie trávy, lístia a konárov obyvateľmi vo vlastných záhradách, alebo ich vynášanie na verejne priestranstvá. Správnym kompostovaním si obyvatelia môžu zabezpečiť ekonomicky efektívny systém odpadového hospodárstva v obci a zabezpečiť si trvalú udržateľnosť environmentálneho spôsobu nakladania s BRKO. Realizácia aktivity bola zabezpečovaná osobami bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie.

Fotogaléria

Vytlačiť