Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Obec Oravské Veselé ǀ okres Námestovo ǀ Žilinský samosprávny kraj

 

 

 

 
 
 
 
 
Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností obyvateľov obce Oravské Veselé. Obstaraných bolo 730 kompostérov s objemom 1 050 l. Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 89-tisíc eur. Obyvateľom obce bolo vďaka uskutočnenému projektu umožnené vyriešiť problémy spojené s produkciou a nakladaním BRKO v domácnostiach a eliminovať negatívne javy ako je spaľovanie trávy, lístia a konárov obyvateľmi vo vlastných záhradách, alebo ich vynášanie na verejne priestranstvá. Správnym kompostovaním si obyvatelia môžu zabezpečiť ekonomicky efektívny systém odpadového hospodárstva v obci a zabezpečiť si trvalú udržateľnosť environmentálneho spôsobu nakladania s BRKO. Realizácia aktivity bola zabezpečovaná osobami bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie.

Fotogaléria

Vytlačiť