Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov Kysucké Nové Mesto

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov Kysucké Nové Mesto

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov Kysucké Nové Mesto

Mesto Kysucké Nové mesto ǀ okres Kysucké Nové Mesto ǀ Žilinský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v marci 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu v meste prostredníctvom výstavby zariadenia na spracovanie a zhodnocovanie BRO formou aeróbnej fermentácie. V rámci projektu mesto obstaralo strojno-technologické vybavenie (samochodný prekopávač a bubnový preosievač kompostu, teleskopický nakladač a mobilný drvič BRO, zberové vozidlá s rotačným a lineárnym lisovaním, kolesový nakladač, štiepkovač),  ako aj rôzne druhy kontajnerov. Na projekt boli mestu schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 2,2 milióna eur. Kapacita novovybudovaného zariadenia v rámci projektu je 4 800 t/rok a množstvo zhodnotených BRKO dosiahne  3 000 t/rok. Projekt prispel  k napĺňaniu  potrieb  miestnych  obyvateľov v oblasti  odpadového  hospodárstva, zníženiu množstva komunálnych odpadov  zneškodňovaných skládkovaním a celkovému zlepšeniu  kvality  životného  prostredia  na  miestnej úrovni.

Fotogaléria

Vytlačiť