Nákup technológie pre triedený zber komunálnych odpadov v obci Slaská

Nákup technológie pre triedený zber komunálnych odpadov v obci Slaská

Nákup technológie pre triedený zber komunálnych odpadov v obci Slaská

Obec Slaská ǀ okres Žiar nad Hronom ǀ Banskobystrický samosprávny kraj

 

 
 
 
 
 
Projekt ukončený v novembri 2018 bol zameraný na inováciu technologického vybavenia zberného dvora v obci Slaská prostredníctvom nákupu strojno-technologického vybavenia, zberových kontajnerov a nádob na vybrané zložky odpadov (BRO, DSO, OO, jedlé oleje a tuky, šatstvo, textílie a elektronický odpad). Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 299-tisíc eur. Na zabezpečenie zberu a manipuláciu s odpadom obec obstarala traktor, čelný nakladač, štiepkovač drevnej hmoty, šmykom riadený nakladač, náves s jednoosovým trojstranným sklápačom, ramenový reťazový nakladač na podvozku, závesné kontajnery a drvič stavebného odpadu. Prínosom projektu je zvýšenie množstva vytriedeného odpadu o 110,60 t/rok, ktoré vykonáva obec v rámci vlastných kapacít. Zberný dvor spĺňa všetky podmienky a kritériá ochrany životného prostredia a zvyšuje kvalitu života obyvateľov obce.

Fotogaléria

Vytlačiť