Obstaranie záhradných kompostérov v meste Nová Baňa

Obstaranie záhradných kompostérov v meste Nová Baňa

Mesto Nová Baňa ǀ okres Žarnovica ǀ Banskobystrický samosprávny kraj

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností obyvateľov mesta. Na projekt boli mestu schválené celkové finančné prostriedky viac ako 86-tisíc eur. Obstarané boli tri druhy kompostérov s rôznym objemom: 2 000 l (1 ks), 1 000 l (4 ks) a 900 l (900 ks). Obyvateľom mesta bolo vďaka uskutočnenému projektu umožnené vyriešiť problémy spojené s produkciou a nakladaním BRKO v domácnostiach a eliminovať negatívne javy ako je spaľovanie trávy, lístia a konárov obyvateľmi vo vlastných záhradách alebo ich vynášanie na verejne priestranstvá. Správnym kompostovaním si obyvatelia môžu zabezpečiť ekonomicky efektívny systém odpadového hospodárstva v meste a zabezpečiť si trvalú udržateľnosť environmentálneho spôsobu nakladania s BRKO. Realizácia aktivity bola zabezpečovaná osobami bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie.

Fotogaléria

Vytlačiť