Zvýšenie triedeného zberu v obci Sečianky

Zvýšenie triedeného zberu v obci Sečianky

  • 19.01.2022 14:42

Cieľom projektu ukončeného v novembri 2020 bolo zvýšenie kapacity triedeného zberu KO prostredníctvom vybudovania zberného dvora a nákupu strojno-technologického vybavenia (kolesový traktor...

Zberný dvor Dúbravy

Zberný dvor Dúbravy

  • 30.06.2021 12:47

Cieľom projektu ukončeného v auguste 2020 bolo vybudovanie zberného dvora v obci Dúbravy a obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora. Na projekt boli obci schválené celkové...

Zberný dvor Ipeľské Predmostie

Zberný dvor Ipeľské Predmostie

  • 26.05.2021 13:10

Cieľom projektu ukončeného v júli 2020 bolo zvýšenie miery triedenia KO v obci, prostredníctvom výstavby zberného dvora a nákupu strojno-technologických zariadení a vybavenia ZD. Na...

Zavedenie zberu triedeného odpadu (objemného odpadu) v meste Lučenec

Zavedenie zberu triedeného odpadu (objemného odpadu) v meste Lučenec

  • 26.05.2021 13:10

Cieľom projektu ukončeného v júli 2020 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov prostredníctvom obstarania techniky pre zberný dvor, za účelom zvýšenia kapacity na triedenie vybraných...

Zvýšenie triedeného zberu v obci Ožďany

Zvýšenie triedeného zberu v obci Ožďany

  • 05.08.2021 15:42

Cieľom projektu ukončeného v júni 2020 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov v...

Nákup technologických zariadení na zvýšenie efektivity spracovania nebezpečných odpadov

Nákup technologických zariadení na zvýšenie efektivity spracovania nebezpečných odpadov

  • 03.09.2021 14:37

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2020 bolo obstaranie technologických zariadení na spracovanie vybraných druhov elektro odpadu – chladiace, mraziace a klimatizačné zariadenia.

Zvýšenie miery recyklácie elektroodpadu v spoločnosti ZEDKO, s. r. o.

Zvýšenie miery recyklácie elektroodpadu v spoločnosti ZEDKO, s. r. o.

  • 26.05.2021 13:09

Cieľom projektu ukončeného v marci 2020 bolo zvýšenie miery a efektivity procesu recyklácie elektro-odpadov, prostredníctvom zabezpečenia technologického zázemia laboratória na chemické...

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v Kľakovskej doline

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v Kľakovskej doline

  • 30.06.2021 12:40

Cieľom projektu ukončeného v marci 2020 bolo zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) prostredníctvom nákupu strojno-technologického vybavenia.