Zlepšovanie stavu druhov a biotopov európskeho významu v lesných ekosystémoch vybraných chránených území

Zlepšovanie stavu druhov a biotopov európskeho významu v lesných ekosystémoch vybraných chránených území

  • 30.08.2022 13:06

Cieľom projektu bolo zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity vo vybraných lesných porastoch sústavy Natura 2000.

Kanalizácia obcí Pohronská Polhora a Michalová

Kanalizácia obcí Pohronská Polhora a Michalová

  • 25.04.2022 14:12

Cieľom projektu ukončeného v auguste 2021 bolo vybudovanie systému splaškovej kanalizácie v aglomerácii Pohronská Polhora.

Zberný dvor separovaného odpadu – Lesenice

Zberný dvor separovaného odpadu – Lesenice

  • 17.03.2022 10:11

Hlavná aktivita projektu bola vybudovanie zariadenia pre zber a dočasné uskladňovanie komunálneho odpadu vyprodukovaného v obci Lesenice za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu.

Očová, Zvolenská Slatina - odvedenie a čistenie odpadových vôd

Očová, Zvolenská Slatina - odvedenie a čistenie odpadových vôd

  • 25.04.2022 14:13

Cieľom projektu ukončeného v júni 2021 bolo zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách Očová a Zvolenská Slatina.

Zníženie emisií zo stacionárnych zdrojov znečistenia ovzdušia v spoločnosti Fagor Ederlan Slovensko, a. s.

Zníženie emisií zo stacionárnych zdrojov znečistenia ovzdušia v spoločnosti Fagor Ederlan Slovensko, a. s.

  • 03.09.2021 14:47

Cieľom projektu ukončeného vo februári 2021 bolo zníženie emisného zaťaženia ovzdušia v okolí tlakovej zlievarne, ktorá je súčasťou uceleného priemyselného areálu spoločnosti Fagor...