Triedený zber komunálnych odpadov a zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

Triedený zber komunálnych odpadov a zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

Triedený zber komunálnych odpadov a zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

Mestský podnik Dudince s. r. o. ǀ okres Krupina ǀ Banskobystrický samosprávny kraj

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2018 bolo zvýšenie množstva vyseparovaného a zhodnoteného BRKO, ako aj zvýšenie množstva vyseparovaného objemného odpadu a DSO v regióne Dudiniec (južná časť okresu Krupina).  Na projekt boli Mestskému podniku Dudince schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 885-tisíc eur. Predmetom projektu bola výstavba zberného dvora a kompostárne s kapacitou 1 200 t v mestskej časti Merovce.  Vytvorením zvýšených kapacít zberného dvora (1 130t/rok) s možnosťou kontroly triedenia a následného dotriedenia najmä objemného odpadu a DSO sa dosiahlo zvýšenie vytriedeného množstva tohto odpadu v meste o približne 283 ton. DSO a objemný odpad sa v zbernom dvore ďalej triedi na drevo, železo, sklo, plasty a klasický stavebný odpad. Celkový podiel vytriedeného a zhodnoteného BRKO vzrástol z pôvodných takmer 10 % na približne 45 % (z celkového množstva vyprodukovaného KO), čo výrazne prispelo  k zvýšeniu miery zhodnocovania KO v regióne.Predpoklad celkového nárastu množstva vytriedeného a zhodnoteného BRO prostredníctvom realizácie projektu je 950 t/rok. Prínosom projektu je zníženie objemu zmesového KO určeného na zneškodňovanie skládkovaním a eliminácia vzniku, tzv. čiernych skládok na dotknutom území.

Fotogaléria

Vytlačiť