Zberný dvor – Hliník nad Hronom

Zberný dvor – Hliník nad Hronom

Obec Hliník nad Hronom ǀ okres Žiar nad Hronom ǀ Banskobystrický samosprávny kraj

 

 

Obec v auguste 2018 ukončila proces zefektívnenia existujúcej infraštruktúry triedeného zberu vybraných zložiek odpadu. Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky viac ako 394-tisíc eur. Zakúpeným strojno-technologickým vybavením (traktor, nosič kontajnerov, kĺbový čelný nakladač, štiepkovač, drvič odpadu, bubnový rotačný triedič) sa v súčasnosti zabezpečuje v obci zber objemného odpadu, BRKO a DSO. V rámci predchádzania skládkovaniu je BRKO na zbernom dvore spracovaný do výslednej formy (mulčovací materiál), ktorá je ďalej využívaná obcou. Realizáciou projektu sa zlepšil prístup obyvateľov k zberným miestam a zároveň sa zlepšil aj ich vzťah k triedeniu odpadov, čo výhľadovo ovplyvní zvýšenie množstva triedeného objemného odpadu, BRKO a DSO. 

Fotogaléria

Vytlačiť