Zberný dvor Vyhne

Zberný dvor Vyhne

Obec Vyhne ǀ okres Žiar nad Hronom ǀ Banskobystrický samosprávny kraj

 

 
 
 
 
 
 
Predmetom projektu ukončeného v januári 2019 bola výstavba zberného dvora, obstaranie strojno-technologického vybavenia a kontajnerov na zber a manipuláciu s vybranými zložkami odpadu (BRO, DSO, OO, jedlé oleje a tuky, šatstvo, textílie a KO). Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 468-tisíc eur. Obec obstarala kolesový traktor, čelný nakladač, jednoosový trojstranný náves so sklápačom, štiepkovač drevnej hmoty, reťazový ramenový nakladač na podvozku, šmykom riadený nakladač, drvič DSO a závesné kontajnery (6 ks). V rámci projektu obec zabezpečila aj informovanosť obyvateľov prostredníctvom informačných brožúr a webového sídla obce. Zneškodňovanie, recykláciu a využitie odpadov realizuje prevádzkovateľ zberného dvora (obec) na základe zmluvných vzťahov s oprávnenými organizáciami. Zberný dvor spĺňa všetky podmienky a kritériá ochrany životného prostredia a zvyšuje kvalitu života obyvateľov obce.

Fotogaléria

Vytlačiť