Zníženie emisií znečisťujúcich látok zo Spaľovne odpadov - Termovalorizátora, linky kotla K1

Zníženie emisií znečisťujúcich látok zo Spaľovne odpadov - Termovalorizátora, linky kotla K1

 • 14.08.2019 14:41

V oblasti mesta Košice sa v rámci SR dlhodobo produkuje najviac emisií základných znečisťujúcich látok, ako aj skupiny plynných anorganických znečisťujúcich látok. Lokálne emisné...

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v združení obcí BURÓD

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v združení obcí BURÓD

 • 03.09.2019 16:38

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení obcí Torysského mikroregiónu

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení obcí Torysského mikroregiónu

 • 07.08.2019 13:57

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 2 591 ks záhradných kompostérov s...

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení miest a obcí Použia

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení miest a obcí Použia

 • 07.08.2019 14:12

Cieľom projektu ukončeného v marci 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 904 ks záhradných kompostérov s...

Predchádzanie vzniku BRKO v Záujmovom združení spoločenstva obcí mikroregiónu "Juh Šíravy"

Predchádzanie vzniku BRKO v Záujmovom združení spoločenstva obcí mikroregiónu "Juh Šíravy"

 • 14.08.2019 14:02

Cieľom projektu ukončeného vo februári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 084 ks záhradných kompostérov s...

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení obcí Čierna voda – Uh

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení obcí Čierna voda – Uh

 • 07.08.2019 14:01

Cieľom projektu ukončeného vo februári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Regionálnom združení obcí Laborecká niva

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Regionálnom združení obcí Laborecká niva

 • 07.08.2019 14:28

Cieľom projektu ukončeného vo februári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 2 448 ks záhradných kompostérov s...

Zberný dvor v obci Hrabušice

Zberný dvor v obci Hrabušice

 • 07.08.2019 14:38

Predmetom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo vybudovanie zberného dvora a nákup strojno-technologického vybavenia (traktor, traktorový príves, čelný nakladač k traktoru, drvič odpadu,...

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Bajany

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Bajany

 • 03.09.2019 16:34

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2018 bolo zabezpečenie zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) prostredníctvom výstavby kompostárne s kapacitou do 100 t/rok...

Predchádzanie vzniku BRKO v meste Gelnica

Predchádzanie vzniku BRKO v meste Gelnica

 • 19.07.2019 09:52

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Nákup kompostérov v obci Markušovce

Nákup kompostérov v obci Markušovce

 • 10.04.2019 13:04

V rámci projektu obec investovala schválené finančné prostriedky zo zdrojov EÚ (viac ako 84-tisíc eur) do zefektívnenia infraštruktúry odpadového hospodárstva. Zakúpením kompostérov...

Odprášenie MPO v OC1

Odprášenie MPO v OC1

 • 10.04.2019 13:03

Projekt, ukončený v júni 2018, je súčasťou dlhodobej stratégie znižovania negatívnych environmentálnych dopadov produkcie a udržateľného ekonomického rastu spoločnosti U. S. Steel...

Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Valaliky

Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Valaliky

 • 28.05.2019 15:14

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2017 bol nákup zberovej manipulačnej techniky a veľkoobjemových kontajnerov na vybrané zložky odpadu (BRO, DSO a veľkoobjemový odpad). Na projekt boli...