Kontrola emisií pre rudné mosty VP1

Kontrola emisií pre rudné mosty VP1

U. S. Steel Košice, s. r. o. ǀ okres Košice ǀ Košický samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v novembri 2019 bolo zníženie emisie tuhých znečisťujúcich látok (TZL) vypúšťaných z komínov rudných mostov VP1, presýpacej stanice aglomerácie, triediarne rúd a koksu prostredníctvom inštalácie modernizovaných technológií (odlučovacie zariadenia a iné koncové technológie ako tkanivové filtre, elektrostatické odlučovače a pod.). Vysoké pece spoločnosti U. S. Steel, s. r. o., kam patrí aj prevádzka rudných mostov VP1 patria k významným zdrojom znečistenia v SR a teda aj v Košickom kraji. Na projekt boli spoločnosti schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 9,9 milióna eur. Realizáciou uvedených opatrení spoločnosť dosiahla vyššiu úroveň zníženia TZL než stanovujú normy Únie popísané v Záveroch o najlepších dostupných technikách (BAT). Hlavným prínosom projektu je zlepšenie kvality ovzdušia mesta Košíc a obcí Bočiar, Haniska, Sokoľany, Veľká Ida.

Fotogaléria

Vytlačiť