Kontrola emisií pre rudné mosty VP3 – Prestavba EO34

Kontrola emisií pre rudné mosty VP3 – Prestavba EO34

U. S. Steel Košice, s. r. o. ǀ okres Košice ǀ Košický samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v novembri 2019 bolo výrazné zníženie primárnych aj sekundárnych emisií tuhých znečisťujúcich látok (TZL) vypúšťaných z rudných mostov VP3. Na projekt boli spoločnosti U. S. Steel Košice, s. r. o. schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 5,08 milióna eur.  Hlavným prínosom projektu je zlepšenie kvality ovzdušia oproti predchádzajúcemu stavu. Zníženie množstva TZL uvoľňovaného do ovzdušia  nastalo po realizácii stavby z dôvodu jeho efektívnejšieho zachytávania v mieste vzniku, odsávania a vyčistenia zaprášenej vzdušniny na novom účinnejšom filtračnom zariadení. Čistením vzdušniny prostredníctvom filtračného zariadenia dosahuje výstupná koncentrácia emisií TZL hodnotu pod 8 mg.m-3 (elektrickým odlučovačom je možné dosiahnuť výstupnú koncentráciu TZL pod 30 mg.m-3).

Fotogaléria

Vytlačiť