Odprášenie MPO v OC1

Odprášenie MPO v OC1

U. S. Steel Košice, s. r. o. ǀ okres Košice II ǀ Košický samosprávny kraj

 

 

Projekt, ukončený v júni 2018, je súčasťou dlhodobej stratégie znižovania negatívnych environmentálnych dopadov produkcie a udržateľného ekonomického rastu spoločnosti U. S. Steel Košice, s. r. o.. Na projekt boli spoločnosti schválené celkové finančné prostriedky viac ako 2,18 milióna eur. Zníženie emisií TZL v rámci produkcie MPO OC1 je naplnením princípu spoločenskej a environmentálnej zodpovednosti spoločnosti. Projekt prispel k inovácii a modernizácii spoločnosti, nakoľko predmetom projektu bola inštalácia moderných odlučovacích technológií.  Použité technológie zodpovedajú najnovším svetovým vývojovým trendom v oblasti ochrany ovzdušia, napĺňajú požiadavky na BAT technológie a pripravujú produkciu spoločnosti na neustále sa sprísňujúce trendy v oblasti ochrany ŽP, nakoľko prekračujú požiadavky na ochranu životného prostredia definované normami EÚ. Prínosom projektu je zvýšenie kvality ŽP v Košickom kraji – v rámci projektu bolo inštalované odlučovacie zariadenie, ktorým sa podstatným spôsobom znižujú emisie TZL do ovzdušia. Zníženie množstva emisií TZL v ovzduší sa premietne do zlepšenia zdravotného stavu obyvateľov dotknutého územia.  Zlepšenie kvality ovzdušia má významné sociálno-ekonomické dopady, nakoľko umožňuje zvýšenie produktivity práce, zlepšuje ekonomickú výkonnosť regiónu a prispieva k poklesu nákladov na liečbu ochorení a hospitalizácie, poklesu sociálnych nákladov na kompenzáciu práceneschopnosti a pod.. Zlepšenie kvality životného prostredia bolo uskutočnené bez vplyvu na ekonomickú aktivitu v regióne, čo malo tiež dopad na sociálnu udržateľnosť rozvoja regiónu – uvedené je plne v súlade s princípmi TUR (projekt je udržateľný po stránke environmentálnej, ekonomickej i sociálnej).

Fotogaléria

OC 1 - U.S. Steel Košice, s. r. o.
Vytlačiť