Odprášenie OC2 – mimopecné odsírenie

Odprášenie OC2 – mimopecné odsírenie

U. S. Steel Košice, s. r. o. ǀ okres Košice ǀ Košický samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Predmetom projektu ukončeného v decembri 2018 bola modernizácia jestvujúceho systému odprášenia na technologických zariadeniach mimopecnej prípravy (spracovania) ocele (ďalej ako MPO) za účelom zníženia celkovej úrovne znečisťovania ovzdušia primárnymi a sekundárnymi (fugitívnymi) emisiami TZL z technológie MPO prevádzky Oceliareň 2 (ďalej ako OC2) nad rámec požiadaviek vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov ako aj záverov o najlepších dostupných technikách (BAT) pre výrobu železa a ocele.  Na projekt boli spoločnosti U. S. Steel Košice, s. r. o. schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 3,2 milióna eur, z toho podiel príspevku EÚ (KF) tvoril 55 %. Cieľom projektu bola úprava systému zachytávania spalín formou vytesnenia technologických otvorov v systémoch zachytávania spalín jednotlivých pracovísk za účelom eliminácie sekundárnych emisií unikajúcich mimo odsávacie zariadenie a nahradenie pôvodného látkového filtra za výkonnejšie a účinnejšie odprašovacie zariadenie (látkovú filtračnú stanicu) s garantovanými emisiami TZL do 8 mg/Nm3. Z environmentálneho hľadiska projekt prispel k zvýšeniu kvality životného prostredia, zlepšeniu kvality ovzdušia a jeho prostredníctvom eliminoval negatívny dopad priemyselnej výroby na okolie. Zlepšenie kvality ŽP bude mať pozitívny dopad na zlepšenie podmienok pre život a zdravotného stavu cieľovej skupiny, ktorou sú obyvatelia priľahlého regiónu a Košíc.

Fotogaléria

Vytlačiť