Odprášenie spekacích pásov 1 a 2
Odprášenie spekacích pásov 1 a 2

U. S. Steel Košice, s. r. o. ǀ okres Košice ǀ Košický samosprávny kraj

 

 

 

 

 

Projekt ukončený v máji 2019 bol realizovaný v oblasti riadenia kvality ovzdušia (územie mesta Košíc a obcí Bočiar, Haniska, Sokoľany, Veľká Ida), ktorá je najviac zaťažená emisiami tuhých znečisťujúcich látok (TZL) v rámci Slovenska (11,247 t TZL/km2) a zároveň na území Košického kraja a mesta Košíc zaradenom do 1. skupiny, t. j. medzi zóny a aglomerácie s prekračovanou limitnou hodnotou PM10. Na projekt boli spoločnosti U.S. Steel, s. r. o. schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 5,9 milióna eur. Realizáciou projektu bude dosiahnuté zníženie emisií TZL o 101 271,59 kg/rok. Uvedené množstvo predstavuje zníženie o 80,60 % oproti priemeru za predchádzajúce 3 roky. Realizáciou projektu sa dosiahne aj proporčné zníženie emisií frakcie PM10 a PM2,5. Realizáciou projektu dôjde k výraznému zníženiu celkového množstva fugitívnych emisií, čoho výsledkom bude zníženie znečistenia okolitého ovzdušia. Konečným cieľom projektu je zlepšenie kvality životného prostredia, zlepšenie podmienok pre život obyvateľov v dotknutom regióne a zlepšenie zdravotného stavu cieľovej skupiny, ktorou sú obyvatelia Košíc a priľahlého regiónu s počtom obyvateľov cca 365-tisíc a rozlohou takmer 3 000 km2. Projekt prispieva k napĺňaniu európskych a národných stratégií a priorít v oblasti kvality ovzdušia.

 

Fotogaléria

Vytlačiť