Odprášenie spekacích pásov 3 a 4

Odprášenie spekacích pásov 3 a 4

U. S. Steel Košice, s. r. o. ǀ okres Košice ǀ Košický samosprávny kraj

 

 
 
 
 
 
 
Projektukončený v máji 2019bol realizovaný v oblasti riadenia kvality ovzdušia (územie mesta Košíc a obcí Bočiar, Haniska, Sokoľany, Veľká Ida), ktorá je najviac zaťažená emisiami TZL v rámci Slovenska (11,247 t TZL/km2) a zároveň na území Košického kraja a mesta Košíc zaradenom do 1. skupiny, t. j. medzi zóny a aglomerácie s prekračovanou limitnou hodnotou PM10. Cieľom projektu bolo zníženie emisií tuhých znečisťujúcich látok (TZL) emitovaných do ovzdušia zabudovaním nového systému zákrytov a zachytávania TZL a ich odsávania pomocou vzduchotechnických potrubí do novej filtračnej stanice, ktorá umožní dosiahnuť garantované hodnoty emisií TZL do 8 mg/Nm3. Na projekt boli spoločnosti U. S. Steel, s. r. o. schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 6,3 milióna eur, z toho podiel príspevku EÚ (KF) tvoril 85 %. Realizáciou projektu bolo dosiahnuté zníženie emisií TZL o viac ako 130 100 kg/rok. Uvedené množstvo predstavuje zníženie o 84,22 % oproti priemeru za predchádzajúce 3 roky. Realizáciou projektu sa dosiahlo aj proporčné zníženie emisií frakcie PM10 a PM2,5 a taktiež zníženie emisií ťažkých kovov. Prínosom projektu je  výrazné zníženie celkového množstva vypúšťaných emisií, čoho výsledkom je zníženie znečistenia okolitého ovzdušia. Z environmentálneho hľadiska projekt prispel k zlepšeniu kvality životného prostredia, zlepšeniu podmienok pre život obyvateľov v dotknutom regióne a k zlepšeniu zdravotného stavu cieľovej skupiny, ktorou sú obyvatelia Košíc a priľahlého regiónu s počtom obyvateľov cca 365 tis. a rozlohou takmer 3 000 km2.

Fotogaléria

Vytlačiť