Odprašovanie aglomerácie - pás č.3

Odprašovanie aglomerácie - pás č.3

U. S. Steel Košice, s. r. o. ǀ okres Košice ǀ Košický samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2019 bolo zníženie emisií tuhých znečisťujúcich látok (TZL) emitovaných do ovzdušia prostredníctvom zabudovania nového látkového filtra za jestvujúci elektrostatický odlučovač. Na projekt boli spoločnosti U. S. Steel, s. r. o. schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 11,3 milióna eur. Realizáciou projektu je dosiahnuté zníženie emisií TZL o viac ako 358 140 kg/rok, ako aj proporčné zníženie emisií  frakcie PM10 a PM2,5  a zníženie emisií ťažkých kovov a polychlórovaných dibenzodioxínov/furánov (PCDD/F). Prínosom projektu je zlepšenie kvality životného prostredia, zlepšenie podmienok pre život obyvateľov v dotknutom regióne a zlepšenie zdravotného stavu cieľovej skupiny, ktorou sú obyvatelia Košíc a priľahlého regiónu s počtom obyvateľov cca 365-tisíc a rozlohou takmer 3 000 km2. Projekt prispieva k napĺňaniu európskych a národných stratégií a priorít v oblasti kvality ovzdušia.

Fotogaléria

Vytlačiť