Odprašovanie aglomerácie – pás č.4

Odprašovanie aglomerácie – pás č.4

U. S. Steel Košice, s. r. o. ǀ okres Košice ǀ Košický samosprávny kraj

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v septembri 2019 bolo zníženie emisií tuhých znečisťujúcich látok (TZL) ako aj ostatných škodlivín z predmetného zariadenia nad rámec požiadaviek vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov ako aj záverov o najlepších dostupných technikách (BAT) pre výrobu železa a ocele. Na projekt boli spoločnosti schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 11,4 milióna eur, z toho podiel príspevku EÚ (KF) tvoril 85 %. Predmetom projektu bolo obstaranie systému technologických zariadení na zachytávanie, odsávanie a čistenie vzdušniny s obsahom prachu pred jeho vypustením do ovzdušia vznikajúceho počas prevádzkovania spekacieho pásu č. 4. Predmetný spekací pás je samostatnou časťou technologického uzla Aglomerácia prevádzky Príprava výroby divízneho závodu Vysoké pece v U. S. Steel Košice, s. r. o.. Projekt bol realizovaný v oblasti riadenia kvality ovzdušia (územie mesta Košíc a obcí Bočiar, Haniska, Sokoľany, Veľká Ida), ktorá je najviac zaťažená emisiami TZL v rámci Slovenska (11,247 t TZL/km2) a zároveň na území Košického kraja a mesta Košíc zaradenom do 1. skupiny, t. j. medzi zóny a aglomerácie s prekračovanou limitnou hodnotou PM10. Prínosom projektu je zníženie emisií TZL emitovaných do ovzdušia zabudovaním nového látkového filtra za jestvujúci elektrostatický odlučovač. Realizáciou projektu bolo dosiahnuté zníženie emisií TZL o 259 037,96 kg/rok. Realizáciou projektu sa dosiahlo aj proporčné zníženie emisií frakcie PM10 a PM2,5 a taktiež zníženie emisií ťažkých kovov a polychlórovaných dibenzodioxínov/furánov (PCDD/F). Projekt prispieva k napĺňaniu európskych a národných stratégií a priorít v oblasti kvality ovzdušia. Zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov Košického kraja má významné socioekonomické dopady, nakoľko umožňuje zvýšenie produktivity práce, zlepšuje ekonomickú výkonnosť regiónu a prispieva k poklesu nákladov na liečbu ochorení a hospitalizácie, poklesu sociálnych nákladov na kompenzáciu práceneschopnosti a pod.. Realizáciou projektu sa tak výrazne zlepšila emisná situácia nielen v dotknutom regióne, ale aj v celoslovenskom meradle.

Fotogaléria

Vytlačiť