Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Regionálnom združení obcí Laborecká niva

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Regionálnom združení obcí Laborecká niva

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Regionálnom združení obcí Laborecká niva

Regionálne združenie obcí Laborecká niva ǀ okres Michalovce ǀ Košický samosprávny kraj

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného vo februári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 2 448 ks záhradných kompostérov s objemom 445 l do domácností obyvateľov dvanástich obcí združenia Laborecká niva (Budkovce, Dúbravka, Hatalov, Krásnovce, Lastomír, Malé Raškovce, Slavkovce, Sliepkovce, Šamudovce, Vrbnica, Zemplínske Kopčany a Žbince). Na projekt boli združeniu schválené celkové finančné prostriedky vo výške takmer 136-tisíc eur. Obyvateľom dotknutých obcí bolo vďaka uskutočnenému projektu umožnené vyriešiť problémy spojené s produkciou a nakladaním BRKO v domácnostiach a eliminovať negatívne javy ako je spaľovanie trávy, lístia a konárov obyvateľmi vo vlastných záhradách alebo ich vynášanie na verejne priestranstvá. Realizácia projektu bola zabezpečovaná osobami bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie.

Fotogaléria

Vytlačiť