Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení obcí Uh-Olšava

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení obcí Uh-Olšava

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení obcí Uh-Olšava

Združenie obcí Uh – Olšava ǀ okres Sobrance ǀ Košický samosprávny kraj

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného vo februári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností obyvateľov siedmich obcí združenia Uh – Olšava v okrese Sobrance (Bežovce, Jenkovce, Lekárovce, Nižné Nemecké, Pinkovce, Sejkov, Tašuľa). Na projekt boli združeniu schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 129-tisíc eur. Obstarané boli tri druhy kompostérov s objemom 903 l (427 ks), 1 050 l (732 ks) a 1 400 l (13 ks).  Obyvateľom obcí bolo vďaka uskutočnenému projektu umožnené vyriešiť problémy spojené s produkciou a nakladaním BRKO v domácnostiach a eliminovať negatívne javy ako je spaľovanie trávy, lístia a konárov obyvateľmi vo vlastných záhradách, alebo ich vynášanie na verejne priestranstvá. Správnym kompostovaním si obyvatelia môžu zabezpečiť ekonomicky efektívny systém odpadového hospodárstva v obciach a zabezpečiť si trvalú udržateľnosť environmentálneho spôsobu nakladania s BRKO. Realizácia aktivity bola zabezpečovaná osobami bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie. Realizácia aktivity bola zabezpečovaná osobami začlenenými do projektu bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie.

Fotogaléria

Vytlačiť