Zberný dvor Vinné – výstavba zariadenia pre zhodnocovanie BRO

Zberný dvor Vinné – výstavba zariadenia pre zhodnocovanie BRO

Zberný dvor Vinné – výstavba zariadenia pre zhodnocovanie BRO

Obec Vinné ǀ okres Michalovce ǀ Košický samosprávny kraj

 

 
 
 
 
 
 
 
Cieľom projektu ukončeného v máji 2019 bolo zefektívnenie systému nakladania s BRO v obci prostredníctvom  výstavby malého kompostoviska (100 t/rok) a nákupu technologického vybavenia (traktor, príves, prekopávač, čelný nakladač, drvič BRO, váha) na zber a zhodnocovanie BRKO. Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 271-tisíc eur. Prínosom projektu je zníženie množstva BRO v zmesovom KO a zníženie nákladov obce na likvidáciu KO. Z environmentálneho hľadiska je prínosom projektu eliminácia negatívnych javov spojených so spaľovaním BRO obyvateľmi obce a  vzniku čiernych skládok na záujmovom území.

Fotogaléria

Vytlačiť