Zníženie emisií znečisťujúcich látok zo Spaľovne odpadov - Termovalorizátora, linky kotla K1

Zníženie emisií znečisťujúcich látok zo Spaľovne odpadov - Termovalorizátora, linky kotla K1

Zníženie emisií znečisťujúcich látok zo Spaľovne odpadov - Termovalorizátora, linky kotla K1 

KOSIT a. s. ǀ okres Košice mesto ǀ Košický samosprávny kraj

 

 

 

 

 

V oblasti mesta Košice sa v rámci SR dlhodobo produkuje najviac emisií základných znečisťujúcich látok, ako aj skupiny plynných anorganických znečisťujúcich látok. Lokálne emisné znečistenie ovzdušia v niektorých častiach mesta prekračuje platnou legislatívou určené limitné hodnoty pre tuhé znečisťujúce látky PM10. Jedným zo zdrojov znečisťovania ovzdušia na území mesta bolo aj Zariadenie na energetické zhodnocovanie tuhého komunálneho odpadu KOSIT a. s..  Spoločnosť v rámci projektu ukončeného v júni 2019 zrealizovala demontáž existujúcich zariadení linky K1, inštaláciu novej technológie  s príslušnými funkčnými  skúškami monitorovacieho systému, meraniami emisií a príslušnými preškoleniami obsluhy. Na projekt boli spoločnosti schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 10,5 milióna eur. Vzhľadom ku skutočnosti, že plná prevádzka čistiacich zariadení bola zahájená až v 6. mesiaci 2019, nie sú ešte známe relevantné výsledky. Realizáciou projektu sa výhľadovo znížia emisie znečisťujúcich látok NOx (o 43 %),SO2  (o 10 %), TZL: PM10, PM2,5 (o 10%), ktoré produkuje spaľovňa odpadov v rámci procesu energetického zhodnocovania komunálneho a priemyselného odpadu. Prínosom projektu bude výrazné zmiernenie doterajšieho vplyvu spaľovne na kvalitu ovzdušia, najmä v južných obytných oblastiach Košíc a v okolitých obciach.

Fotogaléria

Vytlačiť