Nákup kompostérov v obci Liptovská Teplička

Nákup kompostérov v obci Liptovská Teplička

 • 10.04.2019 13:58

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 524 ks záhradných kompostérov s...

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Klčov

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Klčov

 • 11.03.2019 12:30

Predmetom projektu ukončeného v októbri 2018 bola výstavba obecného kompostoviska vrátane nákupu strojno-technologického zariadenia potrebného na jeho prevádzku a nákup kontajnerov na BRO.

Zavedenie zberu biologicky rozložiteľného odpadu v obci Fričovce

Zavedenie zberu biologicky rozložiteľného odpadu v obci Fričovce

 • 15.02.2019 11:20

V októbri 2018 obec Fričovce ukončila výstavbu 3 zberných miest v intraviláne obce. V rámci projektu obec zrealizovala aj nákup modernej inovatívnej technológie určenej pre zber a...

Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Kvakovce

Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Kvakovce

 • 15.02.2019 11:22

Obec s rozlohou 3 374 ha je situovaná v južnej časti Ondavskej vrchoviny (200 m n. m.). V obci žije približne 450 obyvateľov. Účelom projektu, ktorý bol ukončený v auguste 2018, bolo...

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Ňagov

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Ňagov

 • 15.02.2019 11:23

Cieľom projektu ukončeného v auguste 2018 bolo rozšírenie, skvalitnenie a technické zabezpečenie kompostovania BRO, jeho časové a finančné zefektívnenie vrátane vplyvov na zvýšenie...

Rozšírenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu (BRKO) v meste Poprad

Rozšírenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu (BRKO) v meste Poprad

 • 15.02.2019 11:24

Zrealizovaním projektu v júli 2018 sa zvýšila kapacita zberu BRO v meste, a to prostredníctvom nákupu technologického vybavenia, dopravných prostriedkov (traktor s čelným nakladačom,...

Dobudovanie ČOV a splaškovej kanalizácie v obci Liptovská Teplička – 2 stavba

Dobudovanie ČOV a splaškovej kanalizácie v obci Liptovská Teplička – 2 stavba

 • 15.02.2019 11:27

Obci Liptovská Teplička v Popradskom okrese „Dobudovanie ČOV a splaškovej kanalizácie v obci Liptovská Teplička – 2 stavba“ boli schválené finančné prostriedky vo výške viac ako 2,5...

Triedený zber komunálnych odpadov v obci Mengusovce

Triedený zber komunálnych odpadov v obci Mengusovce

 • 15.02.2019 11:27

V apríli 2018 obec dobudovala zberné miesto na uskladnenie a triedenie vybraných druhov odpadov. V rámci projektu s COV takmer 100-tisíc eur bola zakúpená aj technika pre efektívnu...

Rozšírenie separovaného zberu v obci Ľubotín

Rozšírenie separovaného zberu v obci Ľubotín

 • 15.02.2019 11:27

V apríli 2018 obec ukončila projekt výstavby zberného dvora a nákupu technologického vybavenia. Na projekt boli obci schválené finančné prostriedky vo výške viac ako 205-tisíc eur.

Triedený zber komunálnych odpadov v obci Hranovnica

Triedený zber komunálnych odpadov v obci Hranovnica

 • 10.04.2019 12:38

Obec s viac ako 3-tisíc obyvateľmi sa nachádza v atlase rómskych komunít ̶ 49,8 % obyvateľstva obce tvoria Rómovia. Obec realizovala z predchádzajúceho operačného programu (OP ŽP) ...

Rekonštrukcia a modernizácia ČOV v obci Hranovnica

Rekonštrukcia a modernizácia ČOV v obci Hranovnica

 • 13.12.2018 10:15

V oblasti vôd bol v decembri 2017 úspešne zrealizovaný projekt Rekonštrukcia a modernizácia ČOV v obci Hranovnica v okrese Poprad, ktorý bol schválený v rámci prvej výzvy na predkladanie...

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Hanušovce nad Topľou

 • 15.02.2019 14:07

V apríli 2017 mesto úspešne ukončilo projekt výstavby malej kompostárne a nákupu strojno-technologického vybavenia.