Dobudovanie ČOV a splaškovej kanalizácie v obci Liptovská Teplička – 2 stavba

Dobudovanie ČOV a splaškovej kanalizácie v obci Liptovská Teplička –  2 stavba

Dobudovanie ČOV a splaškovej kanalizácie v obci Liptovská Teplička –  2 stavba

obec Liptovská Teplička ǀ okres Poprad ǀ Prešovský samosprávny kraj

 

Obci Liptovská Teplička v Popradskom okrese „Dobudovanie ČOV a splaškovej kanalizácie v obci Liptovská Teplička – 2 stavba“ boli schválené finančné prostriedky vo výške viac ako 2,5 milióna eur. Prvú etapu verejnej kanalizačnej siete začala obec Liptovská Teplička budovať už v roku 1993. V druhej etape projektu obec dobudovala viac ako 3,2 km kanalizačnej siete v rámci existujúcej infraštruktúry  a zintenzifikovala čistiareň odpadových vôd (ČOV). V rámci dobudovania ČOV vybavila strojno-technologickým zariadením dve biologické linky ČOV, pozostávajúce z vyrovnávacej nádrže, selektorových nádrží, biologického stupňa čistenia odpadových vôd, ako sú denitrifikačné a nitrifikačné nádrže vrátane membránovej filtrácie a kalové hospodárstvo so stabilizačnými a uskladňovacími nádržami kalu, tzv. kalojemy. Nová kapacita ČOV pokryje potreby takmer 2,7 tis. obyvateľov. Konečnými užívateľmi sú  novonapojení obyvatelia obce (1,3 tis. obyv.) so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd. Investícia z prostriedkov EÚ a obce prispela k naplneniu smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych vôd a nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd a napojenie 85 % producentov odpadových vôd na verejnú kanalizáciu. Projekt bol ukončený v máji 2018.

Fotogaléria

Vytlačiť