Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v združení obcí Haľagoš

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v združení obcí Haľagoš

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v združení obcí Haľagoš

Haľagoš ǀ okres Prešov ǀ Prešovský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v júli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností obyvateľov obcí združenia Hagaľoš (Chmeľovec, Lipníky, Nemcovce, Podhorany, Proč, Šarišská Trstená). Obstaraných bolo päť druhov kompostérov s objemom 385 l (166 ks), 600 l (81 ks), 800 l (116 ks), 955 l (97 ks) a 1 064 l (807 ks).  Na projekt boli združeniu schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 120-tisíc eur. Obyvateľom obcí bolo vďaka uskutočnenému projektu umožnené vyriešiť problémy spojené s produkciou a nakladaním BRKO v domácnostiach a eliminovať negatívne javy ako je spaľovanie trávy, lístia a konárov obyvateľmi vo vlastných záhradách, alebo ich vynášanie na verejne priestranstvá. Správnym kompostovaním si obyvatelia môžu zabezpečiť ekonomicky efektívny systém odpadového hospodárstva v obciach a zabezpečiť si trvalú udržateľnosť environmentálneho spôsobu nakladania s BRKO. Realizácia aktivity bola zabezpečovaná osobami bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie.

Fotogaléria

Vytlačiť