Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Veľký Šariš

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Veľký Šariš

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Veľký Šariš

Mesto Veľký Šariš ǀ okres Prešov ǀ Prešovský samosprávny kraj

 

 

 
 
 
 
Cieľom projektu ukončeného v máji 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností obyvateľov mesta. Obstaraných bolo päť druhov kompostérov s objemom 385 l (456 ks), 600 l (531 ks), 800 l (235 ks), 955 l (171 ks) a 1 050 l (267 ks).  Na projekt boli mestu schválené celkové finančné prostriedky vo výške takmer 199-tisíc eur. Obyvateľom mesta bolo vďaka uskutočnenému projektu umožnené vyriešiť problémy spojené s produkciou a nakladaním BRKO v domácnostiach a eliminovať negatívne javy ako je spaľovanie trávy, lístia a konárov obyvateľmi vo vlastných záhradách, alebo ich vynášanie na verejne priestranstvá. Správnym kompostovaním si obyvatelia môžu zabezpečiť ekonomicky efektívny systém odpadového hospodárstva v meste a zabezpečiť si trvalú udržateľnosť environmentálneho spôsobu nakladania s BRKO. Realizácia aktivity bola zabezpečovaná osobami bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie.

Fotogaléria

Vytlačiť