Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Štrba

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Štrba

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Štrba

Obec Štrba ǀ okres Poprad ǀ Prešovský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností obyvateľov obce. Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 118-tisíc eur. Obstarané boli štyri druhy kompostérov s objemom 600 l (238 ks), 800 l (636 ks), 1 000 l (27 ks) a 1 050 l (4 ks).  Obyvateľom obce bolo vďaka uskutočnenému projektu umožnené vyriešiť problémy spojené s produkciou a nakladaním BRKO v domácnostiach a eliminovať negatívne javy ako je spaľovanie trávy, lístia a konárov obyvateľmi vo vlastných záhradách, alebo ich vynášanie na verejne priestranstvá. Správnym kompostovaním si obyvatelia môžu zabezpečiť ekonomicky efektívny systém odpadového hospodárstva v obci a zabezpečiť si trvalú udržateľnosť environmentálneho spôsobu nakladania s BRKO. Realizácia aktivity bola zabezpečovaná osobami bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie.

Fotogaléria

Vytlačiť