Rozšírenie systému triedeného zberu KO v meste Vysoké Tatry

Rozšírenie systému triedeného zberu KO v meste Vysoké Tatry

Rozšírenie systému triedeného zberu KO v meste Vysoké Tatry

VPS Vysoké Tatry, s. r. o. ǀ okres Poprad ǀ Prešovský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2018 bolo zvýšenie kapacít pre triedený zber KO a zvýšenie množstva vytriedených zložiek odpadu (BRO, DSO, objemný a textilný odpad) na území mesta o 710 t/rok. Na projekt boli spoločnosti VPS Vysoké Tatry schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 442-tisíc eur. Predmetom projektu bol nákup mobilnej manipulačnej techniky a vybavenia pre triedenie vybraných zložiek odpadu. Zakúpená technika zabezpečuje manipuláciu s vybranými zložkami odpadu a mechanickú úpravu vytriedeného drevného odpadu. Vybavenie zakúpené v rámci projektu (60 ks zberných nádob na BRO, 7 ks veľkoobjemových kontajnerov, váha) je určené pre triedenie vybraných zložiek odpadu. Projekt prispel  k napĺňaniu potrieb mesta v oblasti  odpadového  hospodárstva, ako aj k eliminácii negatívnych javov spojených so spaľovaním BRO a tvorbou nelegálnych skládok na dotknutom území. V environmentálnej oblasti prispel projekt k ochrane vysokohodnotného prírodného prostredia Vysokých Tatier.

Fotogaléria

Vytlačiť