Skvalitnenie triedeného zberu komunálneho odpadu – technika pre zvoz a spracovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.

Skvalitnenie triedeného zberu komunálneho odpadu – technika pre zvoz a spracovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.

Skvalitnenie triedeného zberu komunálneho odpadu – technika pre zvoz a spracovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.

Technické služby mesta Prešov, a. s. ǀ okres Prešov ǀ Prešovský samosprávny kraj

 

 
 
 
 
 
 
Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zintenzívnenie zberu a miery zhodnocovania BRO prostredníctvom obstarania strojno-technologického vybavenia ZD. Na projekt boli TSM Prešov , a. s. schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 794-tisíc eur. V rámci projektu boli zakúpené okrem zberových vozidiel a príslušenstva (zvozový vlek s hydraulickou rukou, vlečka, náves s trojstranovým vyklápaním, rezací a miešací voz na BRO, bubnový štiepkovač s hydraulickou rukou) aj rôzne typy kontajnerov. Realizáciou projektu sa zvýšila ročná kapacita pre triedenie KO a množstvo vytriedeného KO o 1 113 t. Prínosom projektu je zlepšenie životného prostredia na území mesta a zníženia objemu zmesového KO vyprodukovaného obyvateľmi mesta.

Fotogaléria

Vytlačiť