Vybudovanie zberného dvora v obci Rovné

Vybudovanie zberného dvora v obci Rovné

Obec Rovné ǀ okres Svidník ǀ Prešovský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2020 bolo vybudovanie zberného dvora a nákup strojno-technologického vybavenia za účelom zvýšenia kapacity pre triedenie KO (viac ako 156 t/rok) v obci. Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 422-tisíc eur. Realizáciou projektu sa vytvorili podmienky pre triedenie vybraných zložiek odpadu (BRO, DSO, objemný odpad, textil, jedlé oleje a tuky) a eliminoval sa vznik nelegálnych skládok odpadu v obci a jej okolí. BRO, DSO a objemný odpad často končil na nelegálnych skládkach, ktorých v obci pribúdalo.Prínosom projektu je zlepšenie životných podmienok obyvateľov obce a zníženie nákladov obce, ktoré súviseli s  nakladaním s KO a s odstraňovaním nelegálnych skládok odpadu. 

Fotogaléria

Vytlačiť