Zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov v Lendaku

Zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov v Lendaku

Zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov v Lendaku

Obec Lendak ǀ okres Kežmarok ǀ Prešovský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v marci 2020 bolo zefektívnenie triedenia KO a zvýšenie kapacity triedeného KO (BRO a DSO) v obci, prostredníctvom vybudovania zberného dvora a nákupu strojno-technologického vybavenia. Obec zrealizovala aj aktivity zamerané na podporu informovanosti a vzdelania v environmentálnej oblasti. Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 585-tisíc eur. Realizáciou projektu boli vytvorené nové pracovné pozície v rámci obsluhy zberného dvora. Prínosom projektu je zlepšenie kvality životného prostredia v obci a jej okolí.

 

Fotogaléria

Vytlačiť