Zariadenie na recykláciu nebezpečných odpadov

Zariadenie na recykláciu nebezpečných odpadov 

DOPABAL s. r. o. ǀ okres Snina ǀ Prešovský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

Predmetom projektu ukončeného vo februári 2019 bolo obstaranie strojno-technologického vybavenia a dopravných prostriedkov, prostredníctvom ktorých sa zvýšila úroveň recyklácie nebezpečných odpadov (NO). Na projekt boli spoločnosti schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 1,2 milióna eur, z toho podiel príspevku EÚ (KF) tvoril 45 %. Za účelom zabezpečenia technologického procesu recyklácie nebezpečných odpadov bol spoločnosťou obstaraný ťahač návesu, náves na prepravu NO, automat na výrobu vriec z recyklovaného materiálu, ako aj elektronická cestná mostová a nadúrovňová váha a tlačiareň na fólie. Prínosom projektu je zníženie skládkovania NO, zvýšenie kapacity pre zhodnocovanie NO (2 300 t/rok) a vytvorenie 5 pracovných miest pre obsluhu zariadenia na recykláciu NO. Projekt ďalej prispel významnou mierou k zlepšeniu životného prostredia v meste a jeho okolí, ako aj na území celej Slovenskej republiky.

Fotogaléria

Vytlačiť