Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Klčov

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Klčov

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Klčov

Obec Klčov ǀ okres Levoča ǀ Prešovský samosprávny kraj

 

 

Predmetom projektu ukončeného v októbri 2018 bola výstavba obecného kompostoviska vrátane nákupu strojno-technologického zariadenia potrebného na jeho prevádzku a nákup kontajnerov na BRO. Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky viac ako 87-tisíc eur. Prínosom projektu je výrazné zvýšenie miery separovania a následného zhodnotenia BRKO. Ročná kapacita zhodnoteného BRO dosiahne hodnotu 85 t. Zrealizovaním projektu sa v obci zníži množstvo KO a zároveň sa znížia finančné výdavky obce a jej obyvateľov za odvoz a likvidáciu KO. Z environmentálneho hľadiska sa zlepší kvalita života obyvateľov dotknutého územia s vysokým turistickým potenciálom. Zavedením komplexného systému nakladania s odpadmi sa obmedzila tvorba čiernych skládok v intraviláne a extraviláne obce.

Fotogaléria

Vytlačiť