Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Ňagov

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Ňagov

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Ňagov

Obec Ňagov ǀ okres Medzilaborce ǀ Prešovský samosprávny kraj

 

 

Cieľom projektu ukončeného v auguste 2018 bolo rozšírenie, skvalitnenie a technické zabezpečenie kompostovania BRO, jeho časové a finančné zefektívnenie vrátane vplyvov na zvýšenie ekologického uvedomenia obyvateľov a zlepšenie životného prostredia v obci. V rámci projektu obec vybudovala kompostovisko s kapacitou do 100 t/rok a zakúpila technologické zariadenia (traktor s čelným nakladačom, vlečka s nájazdovou a parkovacou brzdou, nesený štiepkovač a drvič konárov s hydraulickým podávaním, zberné nádoby na BRKO s objemom 120 L). Všetky aktivity súvisiace so zhodnotením BRO z verejných priestranstiev a zo záhrad obyvateľstva obec zabezpečuje prostredníctvom zvozu odpadu na novovybudované kompostovisko. Obec následne BRO upravuje v areáli kompostoviska drvením konárov z kríkov a stromov, prekopávaním a homogenizáciou kompostovaného materiálu. Prínosom projektu s COV takmer 87-tisíc eur je okrem zníženia celkového množstva zmesového KO v obci o 30% aj obmedzenie tvorby čiernych skládok v obci a jej okolí.

Fotogaléria

Vytlačiť