Znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia v spoločnosti Schüle Slovakia, s. r. o.

Znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia v spoločnosti Schüle Slovakia, s. r. o.

Znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia v spoločnosti Schüle Slovakia, s. r. o.

Schüle Slovakia, s. r. o.ǀ okres Poprad ǀ Prešovský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

Spoločnosť Schüle Slovakia, s. r. o. je producentom kovov a kovových výrobkov pre  automobilový a pneumatický priemysel. Pri tlakovom odlievaní hliníka a jeho spracovaní dochádza k znečisťovaniu prostredia aerosólmi a prachom vznikajúcim pri brúsení a pieskovaní odliatkov. Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo zníženie emisného zaťaženia pri procese výroby hliníkových odliatkov v okolí výrobných hál spoločnosti prostredníctvom inštalácie odsávacích a filtračných technológií vo výrobe so zámerom dosiahnuť nižšie hodnoty emisií než sú požadované platnými právnymi predpismi. Na projekt boli spoločnosti schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 1,4 milióna eur, z toho podiel príspevku EÚ (KF) tvoril 55 %. Projekt prispel k ochrane životného prostredia znížením produkcie emisií PM10 (883,306 kg/rok) a znížením produkcie emisií PM2,5 (787,294 kg/rok). Zníženie environmentálneho zaťaženia pochádzajúceho vo vysokej miere z priemyselnej zóny má vplyv na zlepšenie kvality životného prostredia obyvateľov mesta Poprad a jeho blízkeho okolia.

 

Fotogaléria

Vytlačiť