Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých expertov

Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých expertov

 

Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých expertov

 

 

 

 

 

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej ako „SO OP KŽP“) vyhlasuje Výzvu č. 1/2018 na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých expertov na obdobie 01/2019-12/2019 v oblasti:

1)       výkon kontroly verejného obstarávania v rámci projektov Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP);

2)       posudzovanie konsolidovaných finančných analýz predložených prijímateľminenávratného finančného príspevku v rámci projektov Operačného programu Životné prostredie (OP ŽP) a projektov Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP);

3)       poradenstvo a podpora v oblasti napĺňania komunikačnej stratégie Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP).

Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých expertov je platná do termínu 31.12.2019.

 

Vytlačiť