Dodatok č. 4 k Výzve č.1/2018 na predkladanie žiadostí o zaradanie do databázy externých expertov

Dodatok č. 4 k Výzve č.1/2018 na predkladanie žiadostí o zaradanie do databázy externých expertov

 

Dodatok č. 4 k Výzve č. 1/2018 na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých expertov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej ako „SO OP KŽP“) vyhlasuje Dodatok č. 4 k Výzve č. 1/2018 na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých expertov na obdobie 06/2021-12/2022 v oblasti:

1)       výkon kontroly verejného obstarávania v rámci projektov Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP);

2)       posudzovanie konsolidovaných finančných analýz predložených prijímateľmi nenávratného finančného príspevku v rámci projektov Operačného programu Životné

          prostredie (OP ŽP) projektov Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP);

3)       poradenstvo a podpora v oblasti napĺňania komunikačnej stratégie Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP);

4)       kalkulant rozpočtár v rámci projektov Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP);

5)       posudzovanie podmienok poskytnutia príspevku v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP).

 

Dodatok č. 4 k Výzve č. 1/2018 na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých expertov je platný do termínu 31.12.2022.

Vytlačiť