Blíži sa 25. ročník konferencie GEOCHÉMIA

Blíži sa 25. ročník konferencie GEOCHÉMIA

Konferencia je usporiadaná v rámci činnosti Slovenskej asociácie geochemikov v spolupráci s Oddelením geochémie životného prostredia ŠGÚDŠ v Bratislave, Katedrou geochémie PriF UK v Bratislave a Slovenskou agentúrou životného prostredia. Uskutoční sa v Piešťanoch v termíne 30. 11. - 02. 12. 2022.

Konferencia GEOCHÉMIA dlhodobo reprezentuje tradičné fórum, kde sa prezentujú najnovšie poznatky z geochemickej problematiky rôznych vedeckých zameraní, orientovaných na základný výskum a výsledky z aplikovaného výskumu a prieskumu geologického a životného prostredia. Dôležitou súčasťou konferencie sú aj tento rok súkromné spoločnosti, ktoré za zaoberajú geochemickými a geologickými prácami rôzneho zamerania, a budú prezentovať výsledky svojich výskumných aktivít. Prierez tém poukazuje na široký záber, význam a perspektívu geochémie ako vedného odboru, ale aj ako odboru s veľkým praktickým využitím.

Konferencia sa koná v rámci národného projektu č. 3 ZLEPŠOVANIE INFORMOVANOSTI A POSKYTOVANIE PORADENSTVA V OBLASTI ZLEPŠOVANIA KVALITY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA NA SLOVENSKU, ktorý realizuje SAŽP. Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Jedným z jeho hlavných cieľov je zlepšovanie kvality životného prostredia SR prostredníctvom zabezpečenia prístupu rozličných cieľových skupín k informáciám.

 

Podrobný program konferencie je v prílohe.

Foto: pixabay

Vytlačiť