Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2022 získala obec Bojná

Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2022 získala obec Bojná

Laureátom siedmeho ročníka Ceny Slovenskej republiky 2022 sa stala obec Bojná za projekt „Ku koreňom“. Ocenená bola počas slávnostného podujatia v Banskej Bystrici za dlhodobý a systematický prístup k ochrane kultúrneho dedičstva raného stredoveku, jeho popularizáciu a sprístupňovanie prostredníctvom zážitkových foriem poznávania histórie. Vyhlasovateľom ceny je Ministerstvo životného prostredia SR, národným koordinátorom je Slovenská agentúra životného prostredia.

Cena Slovenskej republiky za krajinu je čestným vyznamenaním pre organizácie, ktoré ideovo, tematicky prispievajú k implementácii Dohovoru o krajine Rady Európy na národnej úrovni. Slovenská republika udeľuje cenu na podporu prezentácie úspešných aktivít smerujúcich k ochrane, manažmentu a plánovaniu krajiny na Slovensku od roku 2010. „Všetky ocenené aktivity predstavujú vynikajúce príklady citlivého skĺbenia ľudského zámeru s prírodným prostredím. Ide doslova o mnohorozmerné projekty – majú rozmer prírodný, historický, kultúrny, estetický aj ekonomický. Sú pre nás inšpiráciou v správnom prístupe ku krajine,“ uviedol štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR, Juraj Smatana.

Ocenený projekt obce Bojná „Ku koreňom“ je koncepčným súborom cielených rozvojových aktivít zameraných na zhodnocovanie kultúrno-historického potenciálu územia obce Bojná, viažuceho sa na významné mocenské centrum a jedno z najzachovalejších veľkomoravských hradísk „Valy" v obci Bojná. V ňom boli objavené unikátne archeologické nálezy z obdobia 9. storočia n. l., dokladujúce život našich predkov a počiatky kristianizácie Slovenska. K výstupom projektu patrí vybudovanie stálej expozície  v prírode s modelovými rekonštrukciami objektov na území archeologickej lokality hradiska Valy, zriadenie muzeálnej expozície v obci v spolupráci s Archeologickým ústav SAV, aplikovanie inovatívnych foriem vzdelávania a cieľavedomé zvyšovanie povedomia verejnosti o hodnote krajiny prostredníctvom zážitkového poznávania národného kultúrneho dedičstva. „Udelenie ceny vnímam ako ocenenie našej dlhoročnej práce na zhodnocovaní jedinečných kultúrno-historických daností našej krajiny. Naše aktivity vychádzajú z výsledkov výskumu Archeologického ústavu SAV v Nitre, ktorému by som sa chcel poďakovať za príkladnú spoluprácu. Ocenenie patrí všetkým obyvateľom obce, dobrovoľníkom a občianskym združeniam, ako aj našim zahraničným partnerom z Obce Modrá, s ktorými vďaka úžasnej spolupráci znovu objavujeme svoje korene, identitu a zhodnocujeme jedinečný kultúrno-historický odkaz našich predkov z čias Veľkej Moravy,“ povedal starosta obce Bojná Jozef Stankovský  pri preberaní ocenenia.

Hodnotiaca komisia mala pôvodne vyberať laureáta z deviatich nominovaných projektov. Jeden z nominantov, obec Buzica, však zo súťaže odstúpil, do hodnotiaceho procesu preto vstúpilo osem projektov. „Odborná komisia ceny, zložená z odborníkov v starostlivosti o krajinu, zástupcov verejnej správy a zástupcov neziskového sektora na svojom zasadnutí za účasti nominantov v dňoch 23. - 24. augusta 2022 v Banskej Bystrici hodnotila projekty z hľadiska ich prínosu v starostlivosti o krajinu. Vzhľadom na ich vysokú úroveň sa rozhodla udeliť aj dve osobitné uznania,“ uviedol Michal Maco, generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia. Za prinavrátenie historického krajinného prvku odrážajúceho tradičné využitie vodného toku a za dlhodobú ochranu a prezentáciu kultúrneho dedičstva riečnej krajiny putuje osobitné uznanie občianskemu združeniu  Spolok vodný mlyn Kolárovo za projekt „Návrat lodného mlyna“.  Za zachovávanie charakteristickej štruktúry vinohradníckej krajiny, propagáciu vinohradníctva a budovanie vodozádržných opatrení v krajine komisia udelila osobitné uznanie obci Vinosady za projekt s názvom „Tam, kde víno tečie potokom, ľudia v pote pracujú“.

Obec Bojná, ako laureát Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2022, automaticky získala nomináciu na účasť v Cene Rady Európy za krajinu 2022/2023 a právo reprezentovať Slovensko v zmysle článku 11 Dohovoru o krajine Rady Európy. Do medzinárodného kola sa obec Bojná musí prihlásiť prostredníctvom prihlášky do 30. januára 2023. Všetky informácie o Cene Slovenskej republiky za krajinu sú dostupné na webovom sídle  www.cenazakrajinu.sk.

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria

Cena Slovenskej republiky za krajinu je udeľovaná v dvojročnom cykle, v každom párnom roku. Siedmy ročník ceny bol vyhlásený 29. marca 2022. Nominované boli tieto projekty: Obec Bojná  - „Ku koreňom“, obec Buzica – „Mlyn Buzica“, obec Gajary – „Za krajšie a zelenšie Gajary“, obec Nitrianska Blatnica – „Komplexné reštaurovanie Rotundy sv. Juraja a revitalizácia jej okolia“, obec Vinosady – „Tam, kde víno tečie potokom, ľudia v pote pracujú“,  občianske združenie KATARÍNKA – „Katarínka – záchrana ruín Kláštora a Kostola sv. Kataríny Alexandrijskej“, občianske združenie Korytnická železnica Ružomberok – „Korýtko vlakom, bicyklom“, občianske združenie Naše Zálesíčko -  „Korzo Zálesie – revitalizácia nábrežia Malého Dunaja pre voľnočasové aktivity“,  občianske združenie Spolok vodný mlyn Kolárovo – „Návrat lodného mlyna“.

Vytlačiť