Človek a príroda smeruje do materských škôl

Človek a príroda smeruje do materských škôl

 Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) pripravila novú metodickú príručku pre učiteľov materských škôl (ďalej len MŠ) Človek a príroda, ktorú bude v priebehu kalendárneho roka distribuovať do škôl. Má obohatiť ponuku metodických a informačných zdrojov pre realizáciu environmentálnej výchovy v MŠ. Hlavným cieľom je aktualizovať obsah výchovy o témy ako sú udržateľná mobilita a mestá, obehové hospodárstvo a zelený rast, udržateľná výroba a spotreba, úbytok biodiverzity, boj s klimatickými zmenami a ďalšie.

Príručka reaguje na súčasné výzvy globálneho spoločenstva ukotvené v Agende 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj: Transformujeme náš svet (prijatá Valným zhromaždením OSN v septembri 2015). Tento kľúčový dokument stanovuje ciele trvalo udržateľného rozvoja, ktoré budú počas nasledujúcich rokov hnacím motorom konania v oblastiach významných pre ľudstvo a planétu.

Počas dňa aj počas roka
Environmentálna výchova je prierezová téma. Svoj význam má v edukačnom procese počas celého roka. Tak ako sa striedajú ročné obdobia, mení sa nielen príroda, ale aj charakter činností a aktivít človeka v nej. Príručka preto ponúka environmentálne aktivity pre všetky štyri ročné obdobia. Chce učiteľov a deti sprevádzať celým rokom života v MŠ.

Štruktúra
Príručka predstavuje súbor 40 voľných listov rozdelených do štyroch ročných období: JESEŇ, ZIMA, JAR, LETO. Ročné obdobia sa ďalej členia na dve oblasti: ČLOVEK a PRÍRODA, pričom každá pozostáva z piatich listov, akoby piatich po sebe idúcich dní v MŠ. Jedno ročné obdobie teda prináša dva ucelené týždne environmentálnych aktivít (týždeň Človek a týždeň Príroda).

Obsah listov
Vychádza zo vzdelávacej oblasti Človek a príroda, ale zároveň sa prelína všetkými oblasťami Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v MŠ. Každý list ponúka jednu environmentálnu tému spracovanú do edukačného cieľa, hlavnej aktivity, niekoľkých rozvíjajúcich aktivít, záverečnej aktivity a pracovného listu. K použitým aktivizujúcim metódam patrí brainstorming, didaktická hra, problémové vyučovanie, dramatizácia, demonštrácia, pozorovanie a pokus. Učiteľovi je ponechaná možnosť prispôsobiť jednotlivé aktivity Školskému vzdelávaciemu programu, významným environmentálnym dňom alebo ich kombinovať podľa vlastnej potreby.

Distribúcia
Metodická príručka bude bezplatne ponúknutá učiteľom MŠ počas edukačných programov a podujatí organizovaných SAŽP, odborom environmentálnej výchovy a vzdelávania a Strediskom environmentálnej výchovy Dropie. V prípade záujmu napíšte na o-vychova@sazp.sk.

 

Vytlačiť