Environmentálne záťaže na Slovensku – príklady dobrej praxe z realizovaných projektov

Environmentálne záťaže na Slovensku – príklady dobrej praxe z realizovaných projektov

Prvá časť publikácie Environmentálne záťaže na Slovensku - príklady dobrej praxe v rámci realizovaných projektov prieskumov, sanácií a monitorovania environmentálnych záťaží okrem iného popisuje sanácie najrizikovejších environmentálnych záťaží, napríklad na sanácie záťaží po Sovietskej armáde.

Publikácia si kladie za cieľ postupne v niekoľkých častiach informovať o úspešných aktivitách Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Slovenskej agentúry životného prostredia či Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, ale aj súkromných spoločností v oblasti manažmentu a odstraňovania environmentálnych záťaží na Slovensku. Dobrá prax v tomto ponímaní predstavuje nielen dobre vykonanú prácu s dobrými a trvalo udržateľnými výsledkami, ale predstavuje aj modelové odporúčanie na rozširovanie úspešných skúseností z praxe. Autori publikácie sa zamerali najmä na dobré príklady z praxe realizované v rámci Operačného programu Životné prostredie (OP ŽP) za obdobie rokov 2007 – 2013.

Okrem toho bola vydaná Metodická príručka geologického prieskumu životného prostredia v znečistenom území, ktorej cieľom je stanoviť metodické postupy geologických prác vykonávaných v rámci geologického prieskumu životného prostredia so zohľadnením účelu a etapy geologických prác.

Materiál je určený jednak zodpovedným riešiteľom geologických úloh, ktorí vykonávajú geologický prieskum životného prostredia podľa zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach, prípadne vykonávajú zodpovedajúce prieskumné práce za iným účelom, a takisto objednávateľom geologických prác, verejným obstarávateľom geologických prác a orgánom štátnej správy, ktorých činnosť sa týka znečistených území. Takisto ho využijú aj projektoví manažéri sekcie fondov EÚ. Riešiteľom a zhotoviteľom geologických prác bude slúžiť ako príručka správneho vykonávania geologického prieskumu znečisteného územia či ako podporná argumentácia k požiadavkám na geologický prieskum vo vzťahu k objednávateľom. Štátna správa ju využije ako nástroj pri posudzovaní správnosti vykonaného geologického prieskumu, ako prostriedok na nastavenie minimálnych požiadaviek na geologický prieskum realizovaný pre účely iných zákonov (vodný zákon, zákon o environmentálnej škode a pod.) Metodickú príručku vydala Slovenská agentúra životného prostredia v úzkej spolupráci s Ministerstvom životného prostredia.

Publikáciu aj príručku nájdete v prílohách.

 

Vytlačiť