EnvirOtázniky preveria znalosti o problematike ovzdušia

EnvirOtázniky preveria znalosti o problematike ovzdušia

Slovenská agentúra životného prostredia vyhlasuje XIV. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov II. stupňa základných škôl EnvirOtázniky, ktorej hlavná téma je zameraná na problematiku ochrany ovzdušia.  
    
V rámci enviroolympiády budú riešiť 40 otázok zo 4 tematických oblastí: Ovzdušie ako zložka životného prostredia, Znečisťovanie ovzdušia ako proces, Vplyvy znečisťovania ovzdušia a  Inovácie v oblasti ovzdušia. Okrem iného sa prostredníctvom nich dozvedia, ako znečistenie ovzdušia vplýva na životné prostredie na našej planéte, aké znečisťujúce látky ohrozujú kvalitu života na nej, kedy sme v histórii ľudstva zaznamenali prvé zmienky o znečistení ovzdušia a bol prijatý prvý zákon na jeho ochranu, ale aj  napríklad aké inovácie vymyslelo ľudstvo na jeho ochranu.         
   
O víťazovi súťaže rozhodne počet bodov získaných za vyriešenie všetkých otázok, samostatnosť pri ich riešení a použitie zdrojov informácií, ktoré využil na ich správne zodpovedanie. Pri rovnakom počte bodov rozhodne čas, kedy bol kompletne vyplnený a odoslaný hárok s odpoveďami.  Propozície súťaže sú zverejnené na  http://www.envirotazniky.sk/.

Cieľom súťaže EnvirOtázniky je zvýšiť záujem žiakov základných škôl o prírodovedné predmety,  problematiku životného prostredia ešte pred ich rozhodovaním sa o budúcom štúdiu na stredných školách. Súčasne má prispievať k zvyšovaniu environmentálneho povedomia, informovanosti o trvalo udržateľnom rozvoji a angažovanosti žiakov v otázkach životného prostredia doma, v škole a vo svojom regióne.

Vytlačiť