Konferencia Krajina – Človek – Kultúra priblížila dopady činnosti človeka na kvalitu krajiny

Konferencia Krajina – Človek – Kultúra priblížila dopady činnosti človeka na kvalitu krajiny

Tradícia organizácie konferencie Krajina – Človek – Kultúra trvá od roku 1996. Aktuálny XXIV. ročník pripravila Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR a Fakultou ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene.

Dlhodobým cieľom konferencie je podpora implementácie Dohovoru o krajine Rady Európy na Slovensku. Podtitulom dvojdňového podujatia, ktoré sa konalo 13. až 14. septembra v Banskej Bystrici, bolo „Pretváranie a ovplyvňovanie kvality krajiny". Konferencie sa zúčastnila široká odborná verejnosť, zástupcovia akademickej obce, odborných organizácií, štátnej správy, samosprávy a mimovládnych neziskových organizácií. Vytvorila sa široká platforma na prezentáciu rôznych prístupov človeka k formovaniu a využívaniu krajiny. Autori príspevkov tak mohli na konkrétnych príkladoch, ktoré zazneli, poukázať na odraz historických udalostí v dnešnej podobe krajiny.

 

Počas prvého dňa boli predstavené príspevky, ktoré svojim obsahom vychádzali z týchto tematických okruhov konferencie:
• legislatívne nástroje ochrany krajiny a zvyšovania kvality krajinného prostredia,
• hodnotovo-významové vlastnosti krajiny,
• spôsoby interpretácie kultúrno-historického profilu krajiny, propagácia a sprístupnenie zaujímavých prírodných a kultúrnych lokalít v krajine,
• tvorba zelenej infraštruktúry ako podpora miestnych aktivít.

Druhý deň podujatia sa účastníci konferencie presunuli do geoparku Novohrad-Nógrád, kde si na viacerých lokalitách vypočuli odborné výklady o ich prírodných a kultúrno-historických fenoménoch.

Fotogaléria

Vytlačiť