Medzinárodná konferencia CONTAMINATED SITES nesklamala ani v roku 2022

Medzinárodná konferencia CONTAMINATED SITES nesklamala ani v roku 2022

V dňoch 12. až 14. októbra 2022 sa v hoteli Senec v Senci konala medzinárodná konferencia Contaminated Sites 2022. Organizačne ju pripravila Slovenská agentúra životného prostredia pod odbornou gesciou sekcie geológie a prírodných zdrojov Ministerstva životného prostredia SR. Konferencia sa realizovala ako jedna z početných aktivít venovaných oblasti environmentálnych záťaží v rámci národného projektu 3 Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku. Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Konferencia Contaminated Sites je už viac ako jedno desaťročie významným medzinárodným fórom v oblasti legislatívy, politiky, technológií a výskumu znečistených území a sanácií znečistenej pôdy, horninového prostredia a podzemnej vody. Na tohtoročnom podujatí sa zúčastnilo 96 zástupcov ministerstiev, odborných organizácií, súkromných spoločností, vedeckých inštitúcií a univerzít prevažne z európskych krajín, takisto experti z dvoch ďalších krajín V4 – Českej republiky a Poľska  – a zo Spoločného fóra pre znečistené územia v Európe (Common Forum on Contaminated Land in Europe). Common Forum predstavuje najdôležitejšiu platformu na výmenu informácií, skúseností či príkladov dobrej praxe medzi členskými štátmi EÚ s cieľom harmonizácie národných politík a aktívnej podpory v oblasti riešenia environmentálnych záťaží. Popri početných zástupcoch z krajín bývalého sovietskeho bloku nechýbali medzi účastníkmi konferencie ani experti z Indie, Iránu, Alžírska, USA či Kanady – spolu to bolo až viac ako 20 krajín z celého sveta.

Na konferencii odzneli prezentácie výsledkov najnovších realizovaných prác a projektov v oblasti prieskumu, sanácie a monitorovania znečistených území, ale aj v oblasti ich inventarizácie, legislatívy a budovania informačných systémov. Práve fungujúci Informačný systém environmentálnych záťaží, prepojený s mnohými zdrojovými databázami verejnej správy SR, v spojení so zdokonaľujúcim sa legislatívnym rámcom manažmentu environmentálnych záťaží, jeho implementáciou do praxe a takisto systematické aktivity v oblasti šírenia osvety a vzdelávania verejnosti posúvajú Slovensko na popredné miesta v riešení problematiky kontaminovaných území v celoeurópskom meradle. Pokrok v tejto oblasti dosiahli najmä pobaltské krajiny z bývalého sovietskeho bloku. 

 

Fotogaléria

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
Vytlačiť