Na Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2022 bolo nominovaných 9 projektov

Na Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2022 bolo nominovaných 9 projektov

Do siedmeho ročníka Ceny Slovenskej republiky za krajinu bolo nominovaných 9 realizovaných projektov. Ich počet v aktuálnom ročníku, v porovnaní s minulým z roku 2020, vzrástol. Vyhlasovateľom ceny je Ministerstvo životného prostredia SR, národným koordinátorom je Slovenská agentúra životného prostredia.

Cena SR za krajinu je čestným vyznamenaním pre organizácie, ktoré ideovo a tematicky prispievajú k implementácii Dohovoru o krajine Rady Európy na národnej úrovni. V podmienkach Slovenska je udeľovaná na podporu prezentácie úspešných aktivít smerujúcich k ochrane, manažmentu a plánovaniu krajiny. Určená je samosprávam, združeniam samospráv a mimovládnym organizáciám. Kritériá posudzujúce oprávnenosť predloženia projektov v tomto ročníku splnili všetci kandidáti, päť samospráv a štyri občianske združenia.

Obec Bojná prihlásila projekt s názvom Ku koreňom, ktorý prezentuje dedičstvo predkov a je zameraný na zhodnocovanie kultúrno-historického potenciálu územia obce Bojná. Obec Buzica v rámci svojho projektu Mlyn Buzica prostredníctvom rekonštrukcie historických objektov kaštieľa a mlyna vytvorila prostredie pre budovanie spolupráce malých a stredných podnikateľov v pohraničných oblastiach. Obec Gajary sa v projekte Za krajšie a zelenšie Gajary sústredila na podporu zelenej infraštruktúry, a teda budovanie bylinkových záhonov či výsadbu zelene, s cieľom znižovať nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. Obec Nitrianska Blatnica v rámci svojho projektu Komplexné reštaurovanie Rotundy sv. Juraja a revitalizácia jej okolia upriamuje pozornosť na výsledky pamiatkových výskumov a prác, ktoré posunuli vznik rotundy do predrománskeho obdobia, čo znamená pred rok 1000. Obec Vinosady projektom Tam, kde víno tečie potokom, ľudia v pote pracujú opätovne vracia opusteným a zanedbaným  vinohradom ich pôvodnú produkčnú funkciu a buduje vodozádržné  opatrenia nielen vo viniciach, ale aj  v zastavanej časti obce.

Občianske združenie KATARÍNKA sa v prihlásenom projekte Katarínka – záchrana ruín Kláštora a Kostola sv. Kataríny Alexandrijskej sústredí na zachovanie pôvodnej siluety objektu v prírodnom prostredí a na zveľaďovanie areálu kláštora a kostola prostredníctvom dobrovoľníckej práce mladých ľudí počas letných táborov. Občianske združenie Korytnická železnica Ružomberok sa prostredníctvom projektu Korýtko vlakom, bicyklom odhaľovaním a propagáciou nových zaujímavostí v okolí trate a cyklotrasy snaží pritiahnuť ďalších návštevníkov v segmente železničnej a cyklistickej dopravy. Občianske združenie Naše Zálesíčko v projekte Korzo Zálesie – revitalizácia nábrežia Malého Dunaja pre voľnočasové aktivity rozpovedá príbeh znovuobjavenia rieky Malý Dunaj v Zálesí a po etapách pretvára zanedbané nábrežie na živú dedinskú promenádu. Občianske združenie Spolok vodný mlyn Kolárovo v projekte Návrat lodného mlyna ukazuje využitie potenciálu miesta na vytvorenie atraktívneho kultúrno-spoločenského priestoru v prírodnom prostredí Kolárova a prezentuje ho ako zachovalé technické zariadenie, ktoré tvorilo súčasť koloritu Žitného ostrova od XVIII. storočia. 

Nominované projekty budú ich zástupcovia obhajovať pred odbornou komisiou 23. augusta. Hodnotiaca komisia je zložená z odborníkov v starostlivosti o krajinu, zo zástupcov verejnej správy, samosprávy a zástupcov neziskového sektora. „Prihlásených kandidátov je viac ako v poslednom ročníku, čo ma veľmi teší. Znamená to, že komisia bude mať z čoho vyberať. Okrem laureáta môže v odôvodnených prípadoch oceniť i ďalšie nominované projekty, ktoré vynikajú v určitej hodnotenej oblasti, a to udelením osobitného uznania,“ uviedol Michal Maco, generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia, ktorý je zároveň aj manažérom Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2022.

Hodnotená bude komplexnosť a celkový prínos projektu v starostlivosti o krajinu, miera naplnenia kritérií pre posudzovanie ceny, príkladnosť, udržateľnosť projektu, kvalita predložených podkladov, prihlášky, ako aj samotnej prezentácie a národná reprezentatívnosť na európskej úrovni. „Laureát ceny bude nominovaný  na účasť v Cene Rady Európy za krajinu 2022/2023, ako jediný zástupca Slovenskej republiky v zmysle článku 11 Dohovoru o krajine Rady Európy,“ uzavrel Michal Maco. Slávnostné vyhlásenie výsledkov je plánované v októbri tohto roka. Viac informácií je uvedených na webovom sídle www.cenazakrajinu.sk.

Titulná foto: OZ kRaj, laureát z roku 2020

 

Fotogaléria

fotogaléria
Vytlačiť