O seminár prejavilo záujem 205 zamestnancov štátnej vodnej správy

O seminár prejavilo záujem 205 zamestnancov štátnej vodnej správy

Zmenám v legislatíve v oblasti vodného hospodárstva bol venovaný seminár pre zamestnancov štátnej vodnej správy, ktorý sa uskutočnil  17. - 18.  apríla  2018 v Banskej Bystrici. Odborné príspevky si vypočulo 205 účastníkov, najmä pracovníkov okresných úradov - odborov starostlivosti o životné prostredie. Odzneli prednášky zástupcov sekcie vôd a prizvaných hostí zo sekcie geológie a prírodných zdrojov a sekcie ochrany prírody, biodiverzity a krajiny MŽP SR, Výskumného ústavu vodného hospodárstva a Vodohospodárskej výstavby. Všetky sa dotýkali výkonu štátnej správy podľa zákona o vodách, naň nadväzujúcich právnych predpisov a najmä aktuálnych zmien, ktoré priniesla novela vodného vodách platná od marca 2018. Prednášky boli zamerané na osobitosti určovania environmentálnych cieľov, vypúšťanie odpadových vôd, povolenia na osobitné užívanie vôd, posudzovanie vplyvov na životné prostredie vo vzťahu k vodnému zákonu, odborný technicko-bezpečnostný dohľad nad vodnými stavbami, vybrané témy ochrany pred povodňami, ako aj na povoľovanie činností vo vzťahu k zákonu o ochrane prírody.

Účastníci seminára mali možnosť počas prezentácií, ako aj počas prestávok, pýtať sa priamo pracovníkov ministerstva, tvorcov legislatívy, na problematické body jej implementácie, na kompetencie, zodpovednosti a riešenie problémov, s ktorými sa zamestnanci okresných úradov pri svojej práci reálne v praxi stretávajú. Aj v tom spočíval význam seminára – umožniť výmenu skúsenosti, konzultovanie a získavanie adekvátnych informácií pre tých, ktorí sa na lokálnej úrovni, v reálnej praxi a v prvej línii vyjadrujú, posudzujú, povoľujú a kontrolujú činnosti, ktoré môžu ovplyvňovať stav vodných zdrojov a ich kvalitu v SR. Kvalitná odborná zdatnosť týchto pracovníkov, znalosť legislatívy, jednotný a jednoznačný prístup k povoľovacej a kontrolnej činnosti je prvoradým predpokladom reálnej ochrany vodných zdrojov, ktoré sú za dodržiavania pravidiel stanovených v relevantnej platnej legislatíve dostupné pre užívanie.

Technicko-organizačné zabezpečenie seminára bolo financované z prostriedkov operačného programu Kvalita životného prostredia, prostredníctvom národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku, ktorý realizuje Slovenská agentúra životného prostredia. Odborné zabezpečenie seminára zastrešovala sekcia vôd Ministerstva životného prostredia SR. Seminár bol realizovaný ako prvý zo šiestich plánovaných. Ďalší seminár sa uskutoční v októbri 2018, a nasledujúce  každoročne až do roku 2022, kedy bude vyššie uvedený národný projekt ukončený.

 

Fotogaléria

Vytlačiť